აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

საბრალოა სიყვარული, კაცსა შეიქმს გულ-მოკლულად!


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

თუ მოყვარე მოყვრისათვის ტირს, ტირილსა ემართლების;

სიარული, მარტოება ჰშვენის, გაჭრად დაეთვლების;

იგონებდეს, მისგან კიდე ნურაოდეს მოეცლების,

არ დააჩნდეს მიჯნურობა, სჯობს, თუ კაცსა ეახლების.


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

მიკვირს, კაცი რად იფერებს საყვარლისა სიყვარულსა!

ვინცა უყვარს, რად აყივნებს მისთვის მკვდარი, მისთვის წყლულსა?

თუ არ უყვარს, რად არა სძულს? რად აყივნებს, რაცა სძულსა?!

ავსა კაცსა ავი სიტყვა ურჩევნია სულსა, გულსა.


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

მას უშმაგო ვით მიენდოს, ვინ მოყვარე გაამჩივნო?

ამის მეტი რამცა ირგო მას ავნოს და თვითცა ივნოს,

რათამე-ღა ასახელოს, რა სიტყვითა მოაყივნოს?

რა გავა, თუ მოყვარესა კაცმან გული არ ამტკივნოს!


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

ხამს, თავისსა ხვაშიადსა არვისთანა ამჟღავნებდეს;

არ ბედითად ჰაის ზმიდეს, მოყვარესა აყივნებდეს;

არსით აჩნდეს მიჯნურობა, არა-სადა იფერებდეს,

მისთვის ჭირი ლხინად უჩნდეს, მისთვის ცეცხლსა მოიდებდეს.


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

არს პირველი მიჯნურობა არ-დაჩენა ჭირთა, მალვა,

თავის-წინა იგონებდეს, ნიადაგმცა ჰქონდა ხალვა,

შორით ბნედა, შორით კვდომა, შორით დაგვა, შორით ალვა,

დასთმოს წყრომა მოყვრისაგან, მისი ჰქონდეს შიში, კრძალვა.


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


ამა საქმესა მიჯნური ნუ უხმობს მიჯნურობასა:

დღეს ერთი უნდეს, ხვალე სხვა, სთმობდეს გაყრისა თმობასა.

ესე მღერასა ბედითსა ჰგავს ვაჟთა, ყმაწვილობასა,

კარგი მიჯნური იგია, ვინ იქმს სოფლისა თმობასა.


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


ხამს მიჯნური ხანიერი, არ მეძავი, ბილწი, მრუში,

რა მოჰშორდეს მოყვარესა, გაამრავლოს სულთქმა, უში,

გული ერთსა დააჯეროს, კუშტი მიჰხვდეს, თუნდა ქუში;

მძულს უგულოდ სიყვარული, ხვევნა, კოცნა, მტლაშა-მტლუში.


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


მიჯნურობა არის ტურფა, საცოდნელად ძნელი გვარი;

მიჯნურობა სხვა რამეა, არ სიძვისა დასადარი:

იგი სხვაა, სიძვა სხვაა, შუა უზის დიდი ზღვარი,

ნუვინ გაჰრევთ ერთმანერთსა! გესმას ჩემი ნაუბარი!


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


მიჯნურსა თვალად სიტურფე ჰმართებს, მართ ვითა მზეობა.

სიბრძნე, სიუხვე, სიმდიდრე, სიყმე და მოცალეობა,

ენა, გონება, დათმობა, მძლეთა მებრძოლთა მძლეობა;

ვისცა ეს სრულად არა სჭირს, აკლია მიჯნურთ ზნეობა.