აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


წესია, გული გაჰკრთების ამბავსა გასაკრთომელსა


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


მზე მოგვეახლა, მოგვეცა ჩვენ მოშორვება ჩრდილისა.


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

ცან, სამართალი მართალი გულისა გულსა მივა რად.აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


შეყრა არის პირიანი, ორთავეა რათგან ნება.


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


თქვა: "დიაცსა ვინცა უყვარს, გაექსვის და მისცემს გულსა".


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

მო და უყავ სამართალი, გაებჭობის გული გულსა.


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


თუ არ მოგყვეს საყვარელი, შენ მას მიჰყევ, რაცა სწადდეს.


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

"სდევს მიჯნურსა ფათერაკი, საწუთროსა დაანაღვლებს,

მაგრა ბოლოდ ლხინსა მისცემს, ვინცა პირველ ჭირსა გასძლებს;

მიჯნურობა საჭიროა, მით სიკვდილსა მიგვაახლებს,

განსწავლულსა გააშმაგებს, უსწავლელსა გაასწავლებს".


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

თუმც უნდოდით გასაყრელად, პირველ ერთად არ შეგყრიდა.აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


შენ საყვარელსა რად აწყენ? ფუ მაგა მამაცობასა!