აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


ვარდი ვერ არის უმზეოდ, იყოს, დაიწყებს ჭნობასა.


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

საყვარელმან საყვარელი ვით არ ნახოს, ვით გაწიროს!


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


ვის არ უნახვან პატიჟნი, ვისთვის ვინ არა ბნდებიან?

მითხარ, უსახო რა ქმნილა, სულნი რად ამოგხდებიან?

არ იცი, ვარდი უეკლოდ არავის მოუკრებიან!


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


ვინ მიჯნური არ ყოფილა, ვის სახმილი არა სწვავდა


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

სჯობს, საყვარელსა მოყვარე რაზომც არ დაუძაბუნდეს!


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


მთვარე მზესა მოეშორვოს, მოშორვება გაანათლებს,

რა ეახლოს, შუქი დასწვავს, გაეყრების, ვერ იახლებს,

მაგრა ვარდსა უმზეობა გაახმობს და ფერსა აკლებს,

ჩვენ ვერ-ჭვრეტა საყვარლისა ჭირსა ძველასა გაგვიახლებს.


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


წაგიკითხავს, სიყვარულსა მოციქულნი რაგვარ სწერენ?

ვით იტყვიან, ვით აქებენ? ცან, ცნობანი მიაფერენ.

"სიყვარული აგვამაღლებს", -- ვით ეჟვანი, ამას ჟღერენ,

შენ არ ჯერ ხარ, უსწავლელნი კაცნი ვითმცა შევაჯერენ!


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

იადონი მაშინ მოკვდეს, ოდეს ვარდმან იდამჭნაროს,

ხამს, უძებნროს ცვარი წყლისა, მისთვის თავი ყოვლგან აროს,

ვერ უპოვოს, რა ქმნას, ანუ გული რითა დაიწყნაროს!აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


ავად შეჰფერობს მიჯნურსა მიჯნურობისა ცხადება!


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

საყვარლისა სიახლესა მოშორვება გაამწარებ