აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)

აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)


ნახეთ, თუ ოქრო რასა იქმს, კვერთხი ეშმაკთა ძირისა!


აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)

აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)

რა, ოქრო მისთა მოყვასთა აროდეს მისცემს ლხენასა,

დღედ სიკვდილამდის სიხარბე შეაქმნევს კბილთა ღრჭენასა,

შესდის და გასდის, აკლია, ემდურვის ეტლთა რბენასა,

კვლა აქა სულსა დაუბამს, დაუშლის აღმაფრენასა.


აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)

აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)

კაცსა დასვრის უგულობა…


აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)

აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)

წყალი სწრაფით რად დავასხი ცეცხლსა, ძნელად დასაშრეტსა!

ჩქარად ეცეს, ვერ გაუძლებს გული ლხინსა მეტის-მეტსა.


აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)

აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)

ცრუ კაცი კარგად ვერას იქმს საქმესა გაძნელებულსა,

თქმულა: "სიწყნარე გმობილი სჯობს სიჩქარესა ქებულსა!"


აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)

აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)

აგრევე გული კაცისა მოსაგვარებლად ძნელია,

ჭირსა და ლხინსა ორსავე ზედა, მართ ვითა ხელია,

მიწყივ წყლულდების, საწუთრო მისი აროდეს მრთელია.

იგი მიენდოს სოფელსა ვინცა თავისი მტერია!


აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)

აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)

ვცან სიმოკლე ბოროტისა, კეთილია შენი გრძელი.


აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)

აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)

რათგან მიჰხვდა დაკარგული ლომი მზესა წახდომილსა,

აღარა ვსტირთ სატირალსა, აღარ დავსდებთ თვალთა მილსა.


აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)

აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)

დია მძულს მეტი მოყვრისა შიში, კრძალვა და რიდობა,

მძულს გაუწყვედლად კუშტობა, და სულ-მძიმობა, დიდობა;

თუ მოყვარეა გულისა, ქმნას ჩემკე მონაზიდობა,

თვარა მე ჩემდა, იგ მისდა, დია სჯობს კიდის-კიდობა.


აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)

აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)

მაგრა თქმულა: "კარგის მქმნელი კაცი ბოლოდ არ წახდების".