აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

რა სჯობს, რა კაცმან გიშერი ბროლ-ლალსა თანა ახიოს,

ანუ ბაღს ალვა საროსა ახლოს რგოს, მორწყოს, ახიოს,

მისსა მჭვრეტელსა ალხინოს, ვერ-მჭვრეტსა ავაგლახიოს!

ვაი მოყვარისა გაყრილსა, ახი ოს ეყოს, ახი ოს!აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


მაგრა წესია, მიჯნური მიჯნურსა შეებრალების


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


"აქიმნიცა იკვირვებდეს: ესე სენი რა გვარია?

სამკურნალო არა სჭირს რა, სევდა რამე შემოჰყრია".


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


ბედითი ბნედა, სიკვდილი რა მიჯნურობა გგონია?

სჯობს, საყვარელსა უჩვენნე საქმენი საგმირონია!


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


სულთა მოგცემ გულისათვის, სხვა მეტიმცა რა გამონე!


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


თუცა ჰმართებს დედაკაცსა მამაცისა დიდი კრძალვა,

მაგრა მეტად უარეა არა-თქმა და ჭირთა მალვა.


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


რა უამეა პირის-პირ საყვარელისა ჭვრეტასა!


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


ხამს მოყვარე მოყვრისათვის თავი ჭირსა არ დამრიდად,

გული მისცეს გულისათვის, სიყვარული გზად და ხიდად;

კვლა მიჯნურსა მიჯნურისა ჭირი უჩნდეს ჭირად დიდად,

აჰა, მაქვსმცა უმისოსა ლხინი არმად, თავი ფლიდად!


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


გულსა გარე საიმედო ია მორგე, ვარდი ყარე.


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


ამაოა ჭვრეტა ტურფისა, სიახლე საყვარელისა!