აფორიზმები - გონიერთა მწვრთელი უყვარს … (aforizmebi - gonierta mwvrteli uyvars)

აფორიზმები - გონიერთა მწვრთელი უყვარს …

(aforizmebi - gonierta mwvrteli uyvars)


კაცსა მოჰხვდეს საწადელი, რას ეძებდეს, მისი პოვნა,

მაშინ მისგან აღარა ხამს გარდასულთა ჭირთა ხსოვნა.


აფორიზმები - გონიერთა მწვრთელი უყვარს … (aforizmebi - gonierta mwvrteli uyvars)

აფორიზმები - გონიერთა მწვრთელი უყვარს …

(aforizmebi - gonierta mwvrteli uyvars)


თვარ ვისმცა ექმნა გორლითა შეკვრა თავისა მრთელისა!


აფორიზმები - გონიერთა მწვრთელი უყვარს … (aforizmebi - gonierta mwvrteli uyvars)

აფორიზმები - გონიერთა მწვრთელი უყვარს …

(aforizmebi - gonierta mwvrteli uyvars)


ალმასისა ხამს ლახვარი ლახვრად გულისა სალისა!


აფორიზმები - გონიერთა მწვრთელი უყვარს … (aforizmebi - gonierta mwvrteli uyvars)

აფორიზმები - გონიერთა მწვრთელი უყვარს …

(aforizmebi - gonierta mwvrteli uyvars)


მიმდონი საწუთროსანი მისთა ნივთთაგან რჩებიან;

იშვებენ, მაგრა უმუხთლოდ ბოლოდ ვერ მოურჩებიან;

ვაქებ ჭკუასა ბრძენთასა, რომელნი ეურჩებიან.


აფორიზმები - მეგობრობაზე (Aforizmebi - megobrobaze)

აფორიზმები - მეგობრობაზე (Aforizmebi - megobrobaze)


ხამს მოყვრისათვის სიკვდილი, ესე მე დამიც წესად-რე.


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


ბრძანა: "ჭირი დავივიწყოთ, რათგან ლხინი დაგვებადა".


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

ახლად შეყრილსა მთვარესა, მზეო, ვით მოეშორები?


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


ბრძენთა უთქვამს სიყვარული, ბოლოდ მისი არ-წახდომა.


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

რათგან ბოლო შეყრავეა, სიშორესა ვით ეთნებით?

დააშვენეთ ერთმანეთი, თავის-თავის ნუ დასჭნებით".


აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)

აფორიზმები - სიყვარულზე (aforizmebi - siyvarulze)


აჰა, მიჰხვდეს შესაფერნი ყმა ქალსა და ქალი ყმასა.