აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)

აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)


არას გარგებს შეჭირვება; რომ სჭმუნვიდე, რა გერგების?


აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)

აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)


დიდი ლხინია ჭირთა თქმა, თუ კაცსა მოუხდებოდეს.


აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)

აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)


უნახობა და სიცრუვე, ვა, საწურთოსა ფლიდისა!


აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)

აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)


ყმამან უთხრა: "ვინცა ჭმუნავს, ცუდია და ცუდად სცდების".


აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)

აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)


კაცო, ძალსა ნუ იქადი, ნუცა მოჰკვეხ ვითა მთრვალი!


აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)

აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)


სჯობს სიშორე დიაცისა, ვისგან ვითა დაითმობის.


აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)

აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)


თქვა: "ყვავი ვარდსა რას აქნევს, ანუ რა მისი ფერია!

მაგრა მას ზედა ბულბულსა ჯერთ ტკბილად არ უმღერია".


აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)

აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)


რაცა მინდა, არა მაქვს, რაცა მაქვს, არ მომინდების.


აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)

აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)


ხმობა უნდა ჟამიერად, სააჯოსა ყოვლსა თხრობა.


აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)

აფორიზმები - ზნეობაზე (aforizmebi - zneobaze)

მართლად თქმულა: "არა ჰმართებს ყვავსა ვარდი, ვირსა რქანი ".