შუშანიკის წამება (იაკობ ცურტაველი) - МУЧЕНИЧЕСТВО ШУШАНИК (Цуртавели Яков)МУЧЕНИЧЕСТВО ШУШАНИК


Authors: Цуртавели, Яков
Subjects: საქართველოს ისტორიის წყაროები; Источники по истории Грузии; Sources of the history of Georgia
DDC Subject: Literature & rhetoric
Abstract: Публикуется древнейший дошедший до нас памятник грузинской оригинальной литературы, содержащий ценные сведения по социально-экономической и политической истории Восточной Грузии второй половины V в.
Table Of Contents: От редактора; «Мученичество Шушаник» священника Якова; Мученичество святой царицы Шушаник; Примечания; Указатели; «The Passion of Shushanik» by Jakob the Priest
Date of Issue: 1978
Source: Мученичество Шушаник / Яков Цуртавели ; Пер. В. Дондуа ; [Ред. кол.: З. Алексидзе, В. Габашвили, Н. Джанашиа и др.] ; АН ГССР, Комис. по источн. истории Грузии —Тб. : "Мецниереба", 1978 : Тип. АН ГССР —53с. ; 20см. — (Памятники грузинской исторической лит-ры I; Источники по истории Грузии 11).—Библиогр. в подстроч. примеч. — Рез. на англ. —Парал. обл. на груз. яз.—: [3л.], 3000экз. UDC: 894.631(ჰაგიოგრაფია)+894.631.09(003)
Language: Russian
Extent Format: 28 с.
Created: 2006-11-27
Modified: 2009-01-15

Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.