ვეფხისტყაოსანი 1966 გამოცემა – შოთა რუსთაველიდასაწყისი; ამბავი როსტევან არაბთა მეფისა; როსტევან მეფისაგან და ავთანდილისაგან ნადირობა; ნახვა არაბთა მეფისაგან მის ყმისა ვეფხისტყაოსნისა; თინათინისაგან ავთანდილის გაგზავნა მის ყმის საძებრად; წიგნი ავთანდილისა თავის ყმათა თანა; ავთანდილისაგან მის ყმისა ძებნად წასვლა; ამბავი ავთანდილისა, ასმათს რომ ეუბნების ქვაბშიგან; შეყრა ტარიელისა და ავთანდილისა; ტარიელისაგან თავის ამბის მბობა, ოდეს ავთანდილს უამბო; ამბავი ტარიელის გამიჯნურებისა, პირველ რომ გამიჯნურდა; წიგნი ნესტან–დარეჯანისა საყვარელსა თანა მოწერილი პირველი; წიგნი ტარელისა საყვარელსა თანა მიწერილი პირველი; წიგნი ტარიელისა ხატაელთანა თანა და კაცის გაგზავნა; ნესტანისაგან ტარიელის ხმობა; წიგნი ხატაელთა მეფისა, ტარიელის წინაშე მოწერილი; ტარიელისა და ნესტანის პირის-პირ შეყრა; ტარიელისაგან ხატაეთს წასლვა და დიდი ომი; წიგნი ტარიელისა ინდოთ მეფის წინაშე და გამარჯვებით შემოქცევა; წიგნი ნესტან – დარეჯანისა საყვარელსა თანა მოწერილი; ტარიელის ტირილი და დაბნედა; წიგნი ტარიელისა საყვარელსა თანა მიწერილი; აქა რჩევა ნესტან-დარეჯანის გათხოვებისი; ტარიელისა და ნესტან-დარეჯანის თათბირი და გამორჩევა; აქა ხვარაზმშას შვილის ინდოეთს მოსლვა საქორწილოდ და ტარიელისაგან მისი მოკლვა; ამბის ცნობა ტარიელისაგან ნესტან-დარეჯანის დაკარგვისა; ამბავი ნურადინ-ფრიდონისა, ოდეს ტარიელ შეეყარა; შველა ტარიელისაგან ფრიდონისა; ფრიდონისაგან ნესტან-დარეჯანის ამბის მბობა; ამბავი ავთანდილისა არაბეთს შექცევისა; დათხოვა ავთანდილისა როსტევან მეფესთანა და ვაზირის საუბარი ; ავთანდილისაგან შერმადინის საუბარი; ანდერძი ავთანდილისა როსტევან მეფის წინაშე ოდეს გაიპარა; ლოცვა ავთანდილისა; ცნობა როსტევან მეფისაგან ავთანდილის გაპარვისა; წასლვა ავთანდილისაგან ტარიელის შეყრად მეორედ; პოვნა ავთანდილისაგან ტარიელისა; მბობა ტარიელისაგან ლომ-ვეფხის დახოცისა; ტარიელისაგან და ავთანდილისაგან ქვაბს მისლვა და ასმათის ნახვა; წასვლა ავთანდილისაგან ფრიდონისასა; ავთანდილისაგან ფრიდონისას მისლვა, ტარიელს რომ გაეყარა; წასლვა ავთანდილისაგან ნესტან-დარეჯანის საძებრად და ქარავნთა შეყრა; ამბავი ავთანდილისაგან გულანშაროს მისლვისა; ფატმანისაგან ავთანდილის გამიჯნურება; წიგნი ფატმანისა ავთანდილთანა სამიჯნურო; 46. წიგნი ავთანდილისა ფატმანის პასუხად მიწერილი; 47. აქა ფატმანისაგან ნესტან-დარეჯანის ამბის მბობა; 48. ამბავი ნესტან-დარეჯანისა ქაჯთაგან შეპყრობისა; 49. წიგნი ფატმანისა ნესტან-დარეჯანის წინაშე მიწერილი; 50. წიგნი ნესტან-დარეჯანისა ფატმანთანა; 51. წიგნი ნესტან-დარეჯანისა საყვარელთან მიწერილი; 52. წიგნი ავთანდილისა ფრიდონთან მიწერილი ; 53. წასლვა ავთანდილისა გულანშაროთ და ტარიელის შეყრა; 54. ტარიელისა და ავთანდილისაგან წასლვა ფრიდონისასა; 55. თათბირი ნურადინ-ფრიდონისა; 56. თათბირი ავთანდილისა; 57. თათბირი ტარიელისა; 58. ტარიელისაგან ზღვათა მეფისას მისლვა; 59. ქორწილი ტარიელისა და ნესტან-დარეჯანისა ფრიდონისაგან; სამთაგანვე ქვაბსა მრსლვა და მუნრთ აღnbsp;აბეთს წასლვა; ქორწილი ავთანდილისა და თინათინისა არაბთა მეფისაგან; ქორწილი ტარიელისა და ნესტან-დარეჯანისა; დასასრული.
Date of Issue: 1966
Source: ვეფხისტყაოსანი / შოთა რუსთაველი; ილუსტ. სერგო ქობულაძე და სხვ. - თბ. საბჭ. საქართველო, 1966. - 303 გვ.


Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.