ვეფხისტყაოსანი - 1937 გამოცემა, შოთა რუსთაველიქართული ეპიკური პოეზია;

დასაწყისი; ამბავი როსტევან არაბთა მეფისა; როსტევან მეფისაგან და ავთანდილისაგან ნადირობა; ნახვა არაბთა მეფისაგან მის ყმისა ვეფხის-ტყაოსნისა; თინათინისაგან ავთანდილის გაგზავნა მის ყმის საძებრად; წიგნი ავთანდილისა თავის ყმათა თანა; ავთანდილისაგან მის ყმისა ძებნად წასვლა; ამბავი ავთანდილისა, ასმათს რომ ეუბნების ქვაბშიგან; შეყრა ტარიელისა და ავთანდილისა; ტარიელისაგან თავის ამბის მბობა ავთანდილთანა; ამბავი ტარილის გამიჯნურებისა; წიგნი ნესტან–დარეჯანისა საყვარელსა თანა მიწერილი პირველი; წიგნი ტარიელისა საყვარელ თანა; წიგნი ტარიელისა ხატაელთანა; ნესტანისაგან ტარიელის ხმობა; წიგნი ხატაელთა მეფისა, ტარიელის წინაშე მოწერილი პასუხად; ტარიელისა და ნესტანის პირისპირ შეყრა; ტარიელისაგან ხატაეთს წასლვა და დიდი ომი; წიგნი ტარიელისა ინდოთ მეფის წინაშე და გამარჯვებით შემოქცევა; წიგნი ნესტან – დარეჯანისა საყვარელსა თანა; ტარიელის ტირილი და დაბნედა; წიგნი ტარიელისა საყვარელსა თანა პასუხად; რჩევა ნესტან-დარეჯანის გათხოვებისა; ტარიელისა და ნესტან-დარეჯანის თათბირი და გამორჩევა; ხვარაზმშას შვილის ინდოეთს მოსლვა საქორწილოდ და ტარიელისაგან მისი მოკლვა; ამბის ცნობა ტარიელისაგან ნესტან-დარეჯანის დაკარგვისა; ამბავი ნურადინ-ფრიდონისა, ოდეს ტარიელ შეეყარა; შველა ტარიელისაგან ფრიდონისა; ფრიდონისაგან ნესტან-დარეჯანის ამბის მბობა; ამბავი ავთანდილისა არაბეთს შექცევისა; დათხოვა ავთანდილისა როსტევან მეფესთანა და ვაზირის საუბარი; ავთანდილისაგან შერმადინის საუბარი; ანდერძი ავთანდილისა როსტევან მეფის წინაშე; ლოცვა ავთანდილისა; ცნობა როსტევან მეფისაგან ავთანდილის გაპარვისა; წასლვა ავთანდილისაგან ტარიელის შეყრად მეორედ; პოვნა ავთანდილისაგან დაბნედილის ტარიელისა; მბობა ტარიელისაგან ლომ-ვეფხის დახოცვისა; ტარიელისაგან და ავთანდილისაგან ქვაბს მისლვა და ასმათის ნახვა; წასვლა ავთანდილისაგან ფრიდონისასა; მისლვა ავთანდილისაგან ფრიდონისასა; წასლვა ავთანდილისაგან ნესტან-დარეჯანის საძებრად და ქარავნთა შეყრა; ამბავი ავთანდილისაგან გულანშაროს მისლვისა; ფატმანისაგან ავთანდილის გამიჯნურება; წიგნი ფატმანისა ავთანდილთანა სამიჯნურო; წიგნი ავთანდილისა ფატმანთანა; ფატმანისაგან ნესტან-დარეჯანის ამბის მბობ; ამბავი ნესტან-დარეჯანისა ქაჯთაგან შეპყრობისა, ფატმანისაგან მბობა ავთანილთანა; წიგნი ფატმანისა ნესტან-დარეჯანთანა; წიგნი ნესტან-დარეჯანისა ფატმანთანა; წიგნი ნესტან-დარეჯანისა საყვარელთანა; წიგნი ავთანდილისა ფრიდონთანა ; წასლვა ავთანდილისა გულანშაროთ და ტარიელის შეყრა; ტარიელისა და ავთანდილისაგან წასლვა ფრიდონისასა; თათბირი ნურადინ-ფრიდონისა; თათბირი ავთანდილისა; თათბირი ტარიელისა; ტარიელისაგან ზღვათა მეფისას მისლვა; ქორწილი ტარიელისა და ნესტან-დარეჯანისა ფრიდონისაგან; სამთაგანვე ქვაბსა მისლვა და მუნით არაბეთს წასლვა; ქორწილი ავთანდილისა და თინათინისა არაბთ მეფისაგან; ტარიელისაგან ინდოთ მეფის სიკვდილის ცნობა; ტარიელისაგან ინდოეთს მისლვა და ხატაელთა დამორჩილება; ქორწილი ტარიელისა და ნესტან-დარეჯანისა; დასასრული.

1937Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.