შერლოკ ჰოლმსის თავგადასავალიშერლოკ ჰოლმსის თავგადასავალი

არტურ კონან დოილი

(sherlok holmsis tavgadasavali)

(Artur Konan Doili)

Subjects: დეტექტივი;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Table Of Contents: ბ ა ს კ ე რ ვ ი ლ ე ბ ი ს ძ ა ღ ლ ი; ა ლ ი ს ფ ე რ ი კ ვ ა ლ ი; მ ო ც ე კ ვ ა ვ ე კ ა ც უ ნ ე ბ ი; უ ც ო ლ ო დ ი დ გ ვ ა რ ო ვ ა ნ ი; ყ ვ ი თ ე ლ ი ს ა ხ ე; შ ე მ თ ხ ვ ე ვ ა ი ნ ტ ე რ ნ ა ტ შ ი; მ ე ო რ ე ლ ა ქ ა; შ ა ვ ი პ ი ტ ე რ ი; მ ე ს გ რ ე ი ვ თ ა ს ა გ ვ ა რ ე უ ლ ო წ ე ს ი; უ კ ა ც რ ი ე ლ ი ს ა ხ ლ ი; ჭრელი ლენტი; ა ლ ი ს ფ ე რ ი ბ ე ჭ ე დ ი; ბ რ ი უ ს - პ ა რ ტ ი ნ გ ტ ო ნ ი ს ნ ა ხ ა ზ ე ბ ი; შ ე რ ლ ო კ ჰ ო ლ მ ს ი ს ი კ ვ დ ი ლ ი ს პ ი რ ა ს; ლ ე დ ი ფ რ ე ნ ს ი ს კ ა რ ფ ე ქ ს ი ს გ ა უ ჩ ი ნ ა რ ე ბ ა; ე შ მ ა კ ი ს ფ ე ხ ი; გ ა მ ო ს ა თ ხ ო ვ ა რ ი თ ა ვ ი ს დ ა კ ვ რ ა; ჰ ო ლ მ ს ი ს უ კ ა ნ ა ს კ ნ ე ლ ი ს ა ქ მ ე; ჟ ღ ა ლ თ მ ი ა ნ თ ა კ ა ვ შ ი რ ი; გ ა თ ე თ რ ე ბ უ ლ ი მ ე ბ რ ძ ო ლ ი; ე ქ ვ ს ი ნ ა პ ო ლ ე ო ნ ი; ფ ო რ თ ო ხ ლ ი ს ხ უ თ ი კ უ რ კ ა; ბ ა ს კ ო მ ბ ი ს ვ ე ლ ი ს ს ა ი დ უ მ ლ ო ე ბ ა; ბ ო ჰ ე მ ი ა შ ი მ ო მ ხ დ ა რ ი ა უ რ ზ ა უ რ ი.
Source: შერლოკ ჰოლმსის თავგადასავალი / ა. დოილი: ინგლისური ლიტერატურა. 525 გვ. UDC: 821.111-311-3
Language: Georgian
Extent Format: 525 გვ.
Created: 2008-04-07
Modified: 2009-01-20


Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.