ვეფხისტყაოსანის ვარსკვლავთმეტყველება - ნოზაძე ვიქტორვეფხისტყაოსანის ვარსკვლავთმეტყველება


Authors: ნოზაძე, ვიქტორ

Subjects: ქართული ეპიკური პოეზიის ისტორია; История грузинской эпической поэзии; History Georgian epic poetry

DDC Subject: Literature & rhetoric
Table Of Contents: უწყებულება მკითხველისათვის; რვეული პირველი; წინარი; ვარსკვლავთმეტყველებისათვის; რვეული მეორე; ვეფხისტყაოსანის ნათლისმეტყველება; კარი პირველი ; ვტნის ნათელი და სინათლე; თავი 1. ნათელი და სინათლე საერთოდ; თავი 2. ვეფხისტყაოსანის ნათელი; ა) თინათინი — ნათელი; ბ). ნესტანი — ნათელი; გ) ავთანდილი — ნათელი; დ). ტარიელი — ნათელი; ე). ყველა გმირი — ნათელი; თავი 3. სინათლე; ა). ნესტანი — სინათლე; ბ). ავთანდილი — სინათლე; გ). ტარიელი — სინათლე; დ). ნათელი და სინათლე სრული; თავი 4. სინათლისა სვეტნი; თავი 5. ელვა; ა). თინათინი — ელვის მფენელი; ბ). ნესტანი — ელვის მფენელი; გ). ავთანდილი — ელვის მფენელი; დ). კბილნი და თვალნი — ელვისმაფენი; ე). თვალნი პატიოსანნი — ელვის მფენელნი; თავი 6. შუქი; ა). თინათინი — შუქთა მფენი; ბ). ნესტანი — შუქთა მფენი; გ). ავთანდილი — შუქთა მფენი; დ). ტარიელი — შუქთა მფენი; ე). ფრიდონი — შუქთა მფენი; ვ). სურხავი — შუქთა მფენი; ზ). გმირნი — შუქთა მაფენი; ჱ). თვალნი პატიოსანნი — შუქთა მფენნი; დასკვნა; კარი მეორე; ვეფხისტყაოსანის ცა ; თავი 1. ცა ვითარცა ცა ; თავი 2. ვეფხისტყაოსანის ცა; ა). ცა — მრგვალი; ბ). ცა — მბრუნავი; გ). ვტნის შვიდი და ცხრა ცა; დ). ცათა ღმერთი; ე).ღმრთის სასუფეველი; ვ). ცა — მწყალობელი; ზ). ცა — მრისხველი; ჱ). ცა — საფიცარი; თ). ცა — სასუფეველი; ი). ცის სიშორე; თავი 3. ზესთა, ზენა და ზესი; ა). ზესთა ზე; ბ). ზენა; გ). ზესი; დ). ზე, ზედაღმა; ე). ზეგარდმო; თავი 4. ვარსკვლავნი; დასკვნა; რვეული მესამე ; ვეფხისტყაოსანის მნათობთმეტყველება ; კარი პირველი; ვტნის შვიდნი მნათობნი ; თავი 1. მნათობნი საერთოდ; თავი 2. თინათინი — მნათობი; თავი 3. ნესტანი — მნათობი; თავი 4. გმირნი ერთად — მნათობნი; დასკვნა; კარი მეორე; ვეფხისტყაოსანის მზე და მთვარე; თავი 1. მზე; თავი 2. მთვარე; ა) მთვარე — მნათობი; ბ) თინათინი — მთვარე; გ) ნესტანი — მთვარე; დ) ავთანდილი — მთვარე; ე) ტარიელი — მთვარე; ვ) ფრიდონი — მთვარე; ზ) ტარიელ, ავთანდილ, ფრიდონ — მთვარე; ჱ) მთვარე — სიყვარულის მკურნალი; თ) დაუსახელებელი მთვარე; დასკვნა; ი). მთვარე სპარსულ-არაბულ მწერლობაში; თავი 3. გველი და მთვარე; ა). გველი საერთოდ; ბ) მთვარისა და მზის დაბნელება; გ) ვტნის გველი; დ) გველი და მთვარე; კარი მესამე; ხუთნი მნათობნი; თავი 1. ცისკარი — ვენუს — ასპიროზი; თავი 2. მარს — მარიხი; თავი 3. იუპიტერი — მუშთარი; თავი 4. კრონოს — სატურნუს — ზუალი; რვეული მეოთხე; შვიდთა მნათობთადმი გალობა; კარი პირველი; გალობის დასაბუთება; თავი 1. გალობა და ვედრება მნათობთა წინაშ; თავი 2. ავთანდილის გალობა მნათობთადმი; ა). მზე; ბ). ზუალი — კრონოს — სატურნუს; გ). მუშთარი — იუპიტერ; დ). მარიხი — მარს; ე). ასპიროზი — ვენუს; ვ). ოტარიდი — მერკურიუს; ზ). მთვარე; ჱ). შვიდთა მნათობთა მოწმობა; თავი 3. ავთანდილის გალობა; თავი 4. შვიდთა მნათობთა ბუნება; დასკვნა; თავი 5. ქარრანული ვედრება; კარი მეორე; შვიდთა მნათობთა ქება მსოფლიო მწერლობაში; თავი 1. მატერნუსის ლოცვა; თავი 2. საბიანთა ლოცვა; თავი 3. გაბიროლის გალობა; თავი 4. ნიზამის გალობა; რვეული მეხუთე; ვეფხისტყაოსანის ეტლთამეტყველება; კარი პირველი; ვტნის ზოდიაკონი; თავი 1. ეტლნი ანუ ზოდიაკონი; თავი 2. ეტლი — ლომი; თავი 3. ეტლი: საროს ტანი, თუ სარატანი; კარი მეორე; დაუსახელებელნი ეტლნი; თავი 1. პირველი უცნობი ეტლი; თავი 2. მეორე უცნობი ეტლი; თავი 3. მესამე უცნობი ეტლი; თავი 4. მეოთხე უცნობი ეტლი; თავი 5. მეხუთე უცნობი ეტლი; თავი 6. მეექვსე უცნობი ეტლი; თავი 7. მეშვიდე უცნობი ეტლი; თავი 8. მერვე უცნობი ეტლი; თავი 9. მეცხრე უცნობი ეტლი; თავი 10. მეათე უცნობი ეტლი; თავი 11. მეთერთმეტე უცნობი ეტლი; დასკვნა; რვეული მეექვსე; კარი პირველი; ვარსკვლავედნი; თავი 1. ძაღლი — სირიუსი; თავი 2. ხომნი; კარი მეორე; მსოფლიოს მწყობრის სხვა ნაწილნი; თავი 1. სამყარო; თავი 2. ეთერი; თავი 3. ჰაერი; უკმოხილვა; რვეული მეშვიდე; ვტნის ბედისმეტყველება; კარი პირველი; ბედის ამბავი; კარი მეორე; ბედის საკითხი ვტნში; თავი 1. რაცა ვის რა ბედმან მისცეს; თავი 2. თინათინი და ბედი; თავი 3. ავთანდილი და ბედი; თავი 4. ფრიდონი და ბედი; თავი 5. სურხავი და ბედი; თავი 6. ტარიელი და ბედი; თავი 7. ნესტანი და ბედი; თავი 8. ფატმანი და ბედი; თავი 9. ასმათი და ბედი; თავი 10. რამაზი და ბედი; თავი 11. როშაქი და ბედი; თავი 12. ორისავ იყოს მხლებელი; დასკვნა ; კარი მესამე; ბედის მაჩვენებელნი ვტნში; თავი 1. ჰოროსკოპი; თავი 2. სუე, სვე; თავი 3. ეტლი; თავი 4. მოწევნადი, მოსაწევარი; თავი 5. დავლათი და დავლა; თავი 6. ფათერაკი; თავი 7. წერა; ა). ბაბილონური ციური წიგნი; ბ). ეგვიპტური ციური წიგნი; გ). ისრაეული ციური წიგნი; დ). ქრისტიანული ციური წიგნი; ე). მაჰმადიანური ციური წიგნი; ვ). ჩემსა ეტლსა და წერასა; თავი 8. წაღმართი ; კარი მეოთხე; სოფელი და ცა ვტნში; თავი 1. სოფელი და საწუთრო; თავი 2. თინათინი და სოფელი-საწუთრო; თავი 3. ავთანდილი და სოფელი-საწუთრო; თავი 4. ნესტანი და სოფელი-საწუთრო; თავი 5. ტარიელი და სოფელი-საწუთრო; თავი 6. ასმათი და სოფელი-საწუთრო; თავი 7. ფატმანი და სოფელი-საწუთრო; თავი 8. რამაზი და სოფელი-საწუთრო; თავი 9. ვტნის შემოქმედი და სოფელ-საწუთრო; თავი 10. ცა და ცის ბორბალი; კარი მეხუთე; ნიშანი და რიცხვი; თავი 1. ნიშანი; ა). ნიშანი - ომინა; ბ). სიცოცხლისა ნიშანი რამ; გ). ნიშანი - მოგვური ძალისა ; დ). ალმასი; ე). გრძნება და მისნობა; თავი 2. შვიდი და ცხრა ; ა). შვიდი - წმიდა რიცხვი; ბ). ცხრა - წმიდა რიცხვი; გ). ვტნის შვიდი და ცხრა; დასკვნა; კარი მეექვსე; ბედის საკითხი აღმოსავლეთის მწერლობაში; თავი 1. ბედი ვისრამიანში; თავი 2. ბედის საკითხი არაბულ-სპარსულ მწერლობაში; კარი მეშვიდე; ჭირი და ლხინი; დასკვნა; საბოლოო დასკვნა ; ბეჟოას ქალის მოსახსენებელად ; ვტნის ბუნებისმეტყველება ; წინარი; კარი პირველი; ამბავი მიწისა; თავი 1. მიწა; ა). ფიცი მიწაზე; ბ). მიწა — თაყვანებისათვის ; გ). მიწა — სამარე; დ). დამიწება; ე). მიწა — ქვეყანა; ვ). მიწა — მიწა ; ზ). მიწა — კავშირი; თავი 2. წყალი; ა). წყალი — მდინარე; ბ). წყალი — წყურვილისათვის; გ). წყალი — გამკურნებელი; დ). წყალი — დამაშრეტელი; ე). წყალი — ცრემლი; ვ). ვარდისწყალი; ზ) წყალი — გასართობი; ჱ). წყლიანი; თ). წყალ-ჯავარი; ი). წყალი — პატივი, სახელი, დიდება; ია). წყალი — კავშირი; კარი მეორე; ვეფხისტყაოსანის მცენარენი; თავი 1. ხე საერთოდ; ა). ხე — მცენარე; ბ). ხე — პოეტური შედარებისათვის; გ). ხე — მფარველი; თავი 2. ალვა; ა). ალვა — ედემის ხე; ბ). თინათინი — ალვა; გ). ნესტანი — ალვა; დ). ავთანდილი — ალვა; ე). ტარიელი — ალვა; ვ). ფრიდონი — ალვა; ზ). ალვა — ალოჲ, ალლოე; ჱ). ორი ალვა; თ). ალვა ქართულ პოეზიაში; თავი 3. სარო; ა). ავთანდილი — სარო; ბ). ტარიელი — სარო; გ). ნესტანი — სარო; დ). სურხავის ვაჟი — სარო; თავი 4. ნარინჯი; თავი 5. ნუში; თავი 6. ლერწამი; ა). ავთანდილი — ლერწამი; ბ). ტარიელი — ლერწამი; გ). თინათინი — ლერწამი; თავი 7 . ლელი; თავი 8. ვერხვი; თავი 9. ძეწნა; თავი 10. ნა; თავი 11. ეკალი და ქაცვი; თავი 12. წნელი ; თავი 13. ნარი; თავი 14. კენარი; თავი 15. ჩალა; კარი მესამე; ვარდ-ყვავილნი; კარი მეოთხე; ვტნის ცხოველნი; ა). ჯორი; ბ). თხა; გ). აქლემი; დ). ძაღლი; ე). ვირი; ვ). რემა; ზ). ზროხა; ჱ). ცხვარი; თ). შველი; ი). ჯიქი; ია). ირემი; იბ). კანჯარი; იგ). ქურციკი; იდ). ავაზა; იე). აზავარი; ივ). მელა; იზ). მგელი; იჱ). ყარყუმი; ით). ვეფხი; კ). ლომი; 1. ლეკვი ლომისა; 2. ვტნის გმირნი — ლომნი; ა). ავთანდილი — ლომი; ბ). ტარიელი — ლომი; გ). ფრიდონი — ლომი; დ). სარიდანი — ლომი; ე). ლომი — მეფე; ვ). ლომი და დედაკაცი; ზ). ლომი — მწერლობაში; 1.ლომი — ზრდილობის სიტყვა; 4. სისხლი ლომისა; 5. ლომი და კატა; კა). ვეშაპი, ასპიტი; კბ). ნიანგი; კგ). ტანაჯორი; კდ). ხრდალი; კე). ცხენი; 1. ცხენის ამბავი; 2. ცხენთა ჯოგი ; 3. ცხენთა რიცხვი; 4. ცხენთა სისწრაფე; 5. ტაიჭი და მერანი; 6. ცხენი — საჩუქარი; 7. ცხენის ფერი; კარი მეხუთე; ვტნის ფრინველნი; ა). ყორანი; ბ). ყვავი; გ). ბულბული; დ). ბუ; ე). გავაზი; ვ). კაკაბი; ზ). არწივი და ორბი; ჱ). სირი ; თ). დურაჯი; ი). ქორი; ია). გნოლი; იბ). ჩიტი; იგ). შავარდენი; იდ). იხვი; იე). ბატი; ივ). იადონი; იზ). ტრედი; იჱ). კატა; დანართი პირველი; იულიუს ფირმიკუს მატერნუსის ლოცვა მნათობთადმი; დანართი მეორე; თავი 1. ნათესავი; თავი 2. ტომი; თავი 3. სახლი; თავი 4. ერი; თავი 5. თემი; დანართი მესამე; თავი 1. ალქიმია; თავი 2. დაქოლვა; თავი 3. სამსარა; თავი 4. ნაკი; დანართი მეოთხე; ს. ს. ორბელიანის ლექსიკონიდან ამოწერილნი ; საასტრონომიო ცნობანი; მასალათა მათითებელი; სარჩევი.
Date of Issue: 1957
Source: ვეფხისტყაოსანის ვარსკვლავთმეტყველება / ვ. ნოზაძე. — სანტიაგო დე ჩილე : ავთანდილ მერაბაშვილი, 1957. — 262 გვ.; 30სმ. — ქსეროასლი. — : [ფ.ა.] UDC: 894.631.092 + 894.631.09-13
Language: Georgian
Extent Format: 462 გვ.
Created: 2006-09-04
Modified: 2007-02-13


Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.