ახალი აღთქუმაჲ სახარებაჲ მათეს თავისაჲახალი აღთქუმაჲ


ახალი აღთქუმაჲ სახარებაჲ მათეს თავისაჲ/center]

1. წიგნი შობისა იესუ ქრისტესი, ძისა დავითისი, ძისა აბრაჰამისი.

2. აბრაჰამ შვა ისაკ; ისაკ შვა იაკობ; იაკობ შვა იუდა და ძმანი მისნი;

3. ხოლო იუდა შვა ფარეზ და ზარა თამარისაგან; ფარეზ შვა ესრომ; ესრომ შვა არამ;

4. არამ შვა ამინადაბ; ამინადაბ შვა ნაასონ; ნაასონ შვა სალმონ;

5. სალმონ შვა ბოოს რექაბისგან; ბოოს შვა იობედ რუთისგან; იობედ შვა იესე;

6. იესე შვა დავით მეფე; დავით მეფემან შვა სოლომონ ურიაჲს ცოლისაგან;

7. სოლომონ შვა რობოამ; რობოამ შვა აბია; აბია შვა ასა;

8. ასა შვა იოსაფატ; იოსაფატ შვა იორამ; იორამ შვა ოზია; ოზია შვა იოათამ;

9. იოათამ შვა აქაზ; აქაზ შვა ეზეკია;

10. ეზეკია შვა მანასე; მანასე შვა ამონ; ამონ შვა იოსია;

11. იოსია შვა იექონია და ძმანი მისნი ტყუეობასა მას ბაბილონელთასა.

12. შემდგომად ტყუეობისა მის ბაბილონისა იექონია შვა სალათიელ; სალათიელ შვა

ზორობაბელ; ზორობაბელ შვა აბიუდ;

13. აბიუდ შვა ელიაკიმ; ელიაკიმ შვა აზორ;

14. აზორ შვა სადუკ; სადუკ შვა აქიმ; აქიმ შვა ელიუდ;

15. ელიუდ შვა ელეაზარ; ელეაზარ შვა მატათან; მატათან შვა იაკობ;

16. იაკობ შვა იოსებ, ქმარი მარიამისი, რომლისაგან იშვა იესუ, რომელსა ჰრქჳან ქრისტე.

17. ყოველი ნათესავი აბრაჰამისთგან ვიდრე დავითისადმე ნათესავი ათოთხმეტ; და

დავითისითგან ვიდრე ტყუენვადმდე ბაბილოვნისა ნათესავი ათოთხმეტ; და

ტყუენვითგან ბაბილოვნისაჲთ ვიდრე ქრიტესამდე ნათესავი ათოთხმეტ.

18. ხოლო იესუ ქრისტეს შობაჲ ესრეთ იყო, რამეთუ: თხოვილ იყო დედაჲ მისი მარიამ

იოსებისა და ვიდრე შერთვადმდე მათა იპოვა იგი მიდგომილ სულისაგან წმიდისა.

19. ხოლო იოსებ, ქმარი ამისი, მართალი იყო, და არა უნდა განმხილებაჲ მისი, იზრახა

ფარულად განტევებაჲ მისი.

20. და ვითარ იგი ამას განიზრახვიდა ოდენ, აჰა ანგელოზი უფლისაჲ ჩუენებით

გამოუჩნდა მას და ჰრქუა: იოსებ, ძეო დავითისო, ნუ გეშინინ მიყვანებად მარიამისა,

ცოლისა შენისა, რამეთუ რომელი-იგი მისგან იშვეს, სულისაგან წმიდისა არს.

21. შვეს ძე, და უწოდიან სახელი მისი იესუ, რამეთუ მან იჴსნეს ერი თჳისი ცოდვათა

მათთაგან.

22.
ესე ყოველი იქმნა, რაჲთა აღესრულოს სიტყუაჲ იგი უფლისაჲ პირითა
წინაწარმეტყუელისაჲთა თქუმული:

23. აჰა ქალწული მიუდგეს და შვეს ძე, და უწოდიან სახელი მისი ემმანუელ, რომელ არს

თარგმანებით: ჩუენ თანა ღმერთი.

24. განიღჳძა იოსებ ძილისა მისგან, და ყო ეგრე, ვითარცა უბრძანა მას ანგელოზმან

უფლისამან, და წარიყვანა ცოლი თჳსი.

25. და არა იცოდა იგი, ვიდრემდე შვა ძე იგი მისი პირმშოჲ და უწოდა სახელი მისი იესუ.გადმოწერე Mcvane.GeLoading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.