ლათინური ანდაზები

latinuri andazebi andazebi latinur enaze
non rex est lex, sed lex est rex

კანონია მეფე და არა მეფე კანონი.