დიდი ბაკური ქართული ასომთავრული დამწერლობის ფუძემდებელი

დიდი ბაკური ქართული ასომთავრული დამწერლობის ფუძემდებელი

(didi bakuri qartuli asomavruli damwerlobis fudzemdegeli)


Authors: ხურცილავა, ბესიკ
Subjects: ქართული ასომთავრული დამწერლობა;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Abstract: წინამდებარე მონოგრაფია ეძღვნება ადრექრისტიანული ხანის (IV-V სს.) გამოჩენილ ქართველ პოლიტიკურ და საზოგადო მოღვაწეს, მისი დროის უდიდეს მოაზროვნეს, მეცნიერსა და მწიგნობარს, ეროვნული ქრისტიანული დამწერლობისა (ასომთავრული ანბანის) და ორიგინალური კალენდარული წელთაღრიცხვის ერთ-ერთ შემოქმედს _ «დიდ ბაკურს ნაშრომში ძველ ქართულ და უცხოურ წერილობით წყაროებში დაცული ცნობების საფუძველზე წარმოჩენილია აღნიშნული პიროვნების მრავალმხრივი პორტრეტი, ცხოვრებისა და მოღვაწეობის როგორც ნაცნობი, ისე დღემდე პრაქტიკულად უცნობი ეპიზოდები; გამოკვლეული და მწყობრი სახით არის ჩამოყალიბებული დიდი ბაკურის ღვაწლი ქართული ასომთავრული ანბანისა და ორიგინალური კალენდარული წელთაღრიცხვის შექმნის საქმეში; მოცემულია აღნიშნული მოვლენის შინაარსობრივი მხარის, თანამდევი გარემოებებისა და მსოფლმხედველობრივი ასპექტების ფართო ანალიზი და სხვ. ნაშრომი განკუთვნილია როგორც სპეციალისტთა, ისე მკითხველთა ფართო წრისათვის.
Table Of Contents: ავტორისაგან; წინასიტყვაობა; შესავალი საკითხის ისტორიოგრაფია; თავი I დიდი ბაკურის გენეალოგიისათვის; თავი II დიდი ბაკურის ცხოვრება-მოღვაწეობის “ბიზანტიური” პერიოდი; §1. დიდი ბაკური რომის იმპერიის სამხედრო-პოლიტიკურ ასპარეზზე; §2. მეფისწული ბაკურის რელიგიური მრწამსი და მსოფლმხედველობა; თავი III ქართლის სამეფოს პოლიტიკური ვითარება 378-394 წლების პერიოდში; თავი IV დიდი ბაკური ქართლის სამეფო ტახტზე; თავი VI დიდი ბაკური - ეროვნული ქრისტიანული დამწერლობისა და ორიგინალური საეკლესიო წელთაღრიცხვის


დიალოგი ფიქრში

დიალოგი ფიქრში

(dialogi fiqrshi)

ალხაზიშვილი, გივი

(alxazishvili givi)


Subjects: ლექსები;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Abstract: მრავალს უსაუბრია ფიქრში წარსულთან და მომავალთან, მტერთან და მოყვარესთან. უბრძოლია ფიქრში მომხვდურთან. მრავალი ბარათი დაწერილა ფიქრში. ფიქრი დიდი ქვეყანაა. ფიქრში, ზოგჯერ, მრავალი მოწინააღმდეგე შეიყრება ერთად და მათი უხმო დიალოგი თითქოს რეალური ცხოვრების თავისებური გაგრძელებაა. „აღუვსებელი საწყაული“ ახალ–ახალ ფიქრებს და სურვილებს ბადებს, ფიქრებს კი –– მარადისობის ნამცეცებს –– „დროის სული“ ასაზრდოებს.
Date of Issue: 1981
Source: დიალოგი ფიქრში / გ. ალხაზიშვილი: თბ., – მერანი – 1981 – 63 გვ. UDC: 821.353.1-1
Language: Georgian
Extent Format: 63 გვ.
Created: 2009-03-09
Modified: 2009-03-09უცხო ფრინველი

უცხო ფრინველი

(ucxo frinveli)

ალხაზიშვილი, გივი

(alxazishvili givi)


Subjects: ლექსები;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Abstract: გივი ალხაზიშვილის ლექსების ახალი კრებულის თემატურ–აზრობრივი მიმართება თვით წიგნის სათაურშივეა გამჟღავნებული. ზოგი ამ ლექსთაგან ქართული ხალხური შემოქმედების მოტივებში იღებს დასაბამს და ტრადიციასთან ორგანულ კავშირშია. ვლინდება დღევანდელობის, ლირიკული გმირის ეთიკურ– ზნეობრივი პორტრეტი.
Date of Issue: 1975
Source: უცხო ფრინველი / გ. ალხაზიშვილი: თბ., – ნაკადული – 1975 – 27 გვ. UDC: 821.353.1-1
Language: Georgian
Extent Format: 27 გვ.
Created: 2009-03-09
Modified: 2009-03-09


ქართული დამწერლობისა და ადრექრისტიანული ხანის საქართველოს ისტორიისათვის

ქართული დამწერლობისა და ადრექრისტიანული ხანის საქართველოს ისტორიისათვის

(qartuli damwerlobisa da adreqristianuli xanis saqartvelos istoriisatvis)

ხურცილავა, ბესიკ (xurcilava besik)


Subjects: ქართული დამწერლობა; ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია და კრიტიკა;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Abstract: წიგნი წარმოადგენს სამეცნიერო სტატიების კრებულს, სადაც ძირითადად მოცემულია ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი ხასიათის ძიებანი ძველი ქართული დამწერლობისა და ადრექრისტიანული ხანის საქართველოს ისტორიიდან, ახლებურად არის გაანალიზებული ზოგიერთი ძველი ქართული და უცხოური წერილობითი წყაროს მონაცემები, რომელთა შუქზეც ავტორი მკითხველს სთავაზობს არაერთ საგულისხმო მოსაზრებასა თუ დასკვნას მოცემული ეპოქის საქართველოს ისტორიის აქტუალურ პრობლემებთან დაკავშირებით. კრებული განკუთვნილია როგორც სპეციალისტთათვის, ისე მკითხველთა ფართო წრისათვის.
Table Of Contents: რედაქტორისაგან; წინათქმა; ქართული ეროვნული მწიგნობრობის სათავეებთან; ეპოქა, რომელშიც იშვა ქართული ანბანი; ნეკრესის ნაქალაქარის ქართული ასომთავრული წარწერების შესახებ*; იბერიის უცნობი მეფე - უსტამოსი «მოქცევაჲ ქართლისაჲ»-ს ქრონიკის მეფეთა სიის მონაცემების შუქზე; «მოქცევაჲ ქართლისაჲ»-ს ერთი ფრაგმენტის აღდგენისათვის; პეტრე იბერის საერო სახელის შესახებ; «შუშანიკის წამების» ქრონოლოგიისათვის; «თავი იგი ეპისკოპოსთაჲ სამოველ»-ის ვინაობის შესახებ;86 «შუშანიკის წამების » «მრ... » სპარსთა მეფის იდენტიფიკაციისათვის; წმ. შუშანიკი და მისი მარტვილობის აღმწერელი – იაკობ ხუცესი; ჯუანშერისეული «ქალაქი კონსტანტინე »-ს იდენტიფიკაციის საკითხისათვის; ქართლის ეკლესიის პირველი კათალიკოსის ვინაობის საკითხისათვის; დამატება: ტურანიუს რუფინუსის ცნობა ფრიგიდუსის ბრძოლის; მონაწილე «ბაკურის» შესახებ; SUMMARY; სარჩევი.
Date of Issue: 2006
Source: ქართული დამწერლობისა და ადრექრისტიანული ხანის საქართველოს ისტორიისათვის = For georgian alphabet and early christian history of Georgia : /სტატიების კრებული/ ბ.ხურცილავა; რედ.: ი. კვიციანი - თბ., 2006 - 133გვ. რეზ. ინგლ. ენ. ISBN 99940-62-44-1 : UDC: 003.334.2 + 930.22/27(479.22) + 94(479.22)".../05"(093) + 821.353.1.09(003)
Language: Georgian; English
Extent Format: 133 გვ.
Created: 2009-02-17


სპარსული პოეზიის შედევრები

სპარსული პოეზიის შედევრები

(sparsuli poeziis shedevrebi)

თოდუა, მაგალი

(todua magali)


Subjects: სპარსული პოეზია;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Abstract: წინამდებარე კრებულში ზოგი ირანელი პოეტის შემოქმედება ვრცლად არის წარმოდგენილი, ხოლო ზოგს, თვით ისეთს, რომელსაც დიდი ლიტერატურული მემკვიდრეობა დარჩა, მხოლოდ ერთი ლექსით ვაცნობ მკითხველს; ძალიან ბევრი კლასიკოსისა კი საერთოდ არაფერი მომაქვს. კრებულში მარტო ჩემი თარგმანებია თავმოყრილი, თანაც ის თარგმანები, პირადად მე უფრო რომ მომწონს და არა მაინცდამაინც ისინი, რომელთა მოტანა სპარსული პოეზიის გაცნობის თვალსაზრისით შეიძლება, მკითხველისთვის უფრო სასარგებლო ყოფილიყო. წიგნს “სპარსული პოეზიის შედევრები” კი დავარქვი, მაგრამ მკითხველი ადვილად მიუხვდება, რომ ეს აქ მოტანილი ლექსების ორიგინალებია, შედევრები რომ არის, თორემ ჩემი თარგმანებით გადმოცემული მათი ქართული ადექვატები კი არა. თანაც სპარსულ პოეზიაში ხომ შედევრი სხვაც უამრავია.
Publishers: უნივერსალი
Date of Issue: 2008
Source: სპარსული პოეზიის შედევრები / სპარსულიდან თარგმნა მ. თოდუამ; თბ., უნივერსალი; 2008–643 გვ. ISBN 978-9941-12-407 : UDC: 821.222.1-1
Language: Georgian
Extent Format: 643 გვ.
Created: 2009-02-16
Modified: 2009-02-16


ნიჟარები

ნიჟარები

(nijarebi)

მესხი, რობერტ

(robert mesxi)


Subjects: ლექსები;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Date of Issue: 2008
Source: ნიჟარები / რ. მესხი; რედ. მ. ტურავა - თბ. : უნივერსალი, 2008 - 124გვ. - ISBN 978-9941-12-384-9 : UDC: 821.353.1-1
Language: Georgian
Extent Format: 124 გვ.
Created: 2009-02-10
Modified: 2009-02-10


Среди звезд

Среди звезд

(sredi zvozd)

Мшвидобадзе, Бежан

(mshvidobadze bejan)


Subjects: Поэзия и проза;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Date of Issue: 2007
Source: Среди звезд: Стихи, сонеты, рубаи. Рассказы / Б. Мшвидобадзе: Поэзия, проза: Сокращенный вариант; Ред.: Богданова Я.Л. Мукниашвили Б; Тб., 2007 - 340с. ISBN 978-99940-58-04-4 : UDC: 821.353.1-1 + 821.161.1-1 + 821.161.1-3
Language: Georgian; Russian
Extent Format: 340 გვ.
Created: 2009-02-09
Modified: 2009-02-09


მზის კარავი

მზის კარავი (mzis karavi)

კახიძე, გიული (kaxidze giuli)

Subjects: ლექსები;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Date of Issue: 2008
Source: მზის კარავი / გ. კახიძე: რედ.: ზ. კახიაშვილი; კორ.: მ. ჩხაიძე; მხატ.: გ. ცინცაძე; თბ., 2008–80 გვ. ISBN 978-9941-0-1089-7 : UDC: 821.353.1-1
Language: Georgian
Extent Format: 80 გვ.
Created: 2009-02-04
Modified: 2009-02-04


Боль и вера

Боль и вера

(bol i vera)

Гелхвидзе, Самсон (gelxvidze samson)


Subjects: Стихотворения и поэмы;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Table Of Contents: СЕРДЦЕ НА ЛОЖЕЧКЕ (предисловие редактора); ЗАГЛАВНОЕ; Боль и вера; ЗАВЕТНОЕ; Спасибо, мама! (Нана Гелхвидзе); Кончина мамы (поэма); Мамин уголок; “Заветная мечта”-2 ; “Чувствую предназначенье мое..;” Главный путь; Жизнь прошла; Чувства; “Не наград, не славы...”; “Поверь, Судьба...”; Птица счастья; Блаженство; “Блаженство - высшая награда...”; “Ни смерти, ни боли...”; “Жизнь коротка...”; “Не бойтесь смерти...”; Гордыня; Сила притяжения; О, Одиночество! ; Кто не плачет; Лучше; Моё, моя, мои; “По лестнице самомнения...;” Дождь ночной; “Змейкою вьется жизни дорога...;” “Стихи писать мне помогает...”; “Все лучшие чувства” ; “Не слушай птиц, людей и звёзд;” “Не жил на земле”; СПЕКТР ЛЮБВИ; Поцелуй (Несостоявшаяся любовь); “Воры - мы с тобою, воры!..”; “Обреченную любовь...”; Не улетай, Любовь! (Поэма); Змея; “Говорят, что любят...”; “Говорят, что упрямы Овны...;” “Ты любишь меня...”; “Не встретил...”; “Не жалею о том...”; “Увидишь ты однажды...”; Первая любовь; “Пройти сквозь строй противоречий...”; О невозможности любви; Клубничное мороженное; Пик любви; Любовь; Чувства; Ты добьешься...; Любовь земная; “Любовь земная быстротечна...;” “Дарите женщинам цветы...;” Долго; Любовь женщины; Кактус (Поэма); “Лучше любить...”; Две ветви; Ты не думай; “Без любви земной...”; “Любимая женщина...”; “Все делал для тебя, что мог...”; “Бутерброд”; Перелетные птицы; “Бы...;” “Пока к Богу не придешь...”; “Без Церкви - жизни...”; “Любовь умирает...;” “Этот сборник стихов...;” Жар-птица; “Тебе одной...”; “Гордость твоя...;” ПОЭЗИЯ, ПОЭТЫ И Я (МЕДИТАТИВНОЕ); “Я, вольный писатель, - в ответе...”; “Когда читаете вы эти строки...”; “Поэзия ли…”; “Я - костер, зажженный ради службы…”; Скакуны; Друзья мои!; Довольно!; Величие; “Не я, Боль моя - Велика...”; Поэты и стихи; Пишите даты; Поэзия; Друзьям по клубу “Музыка слова;” “Писать толкает радость...;” “Писать толкает, пробудившись, боль...”; “Писать


Соловьи монастырского сада

Соловьи монастырского сада

(solovi monastirskogo sada)

Гелхвидзе, Самсон (gelxvidze samson)


Subjects: Роман;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Date of Issue: 2005
Source: Соловьи монастырского сада / С. Гелхвидзе: Роман - Тб., 2005 - 208с; - ISBN 99940-0-373-9 : UDC: 821.353.1-31
Language: Russian
Extent Format: 208 გვ.
Created: 2009-02-04
Modified: 2009-02-04