დავით გურამიშვილი - აფორიზმები

დავით გურამიშვილი - აფორიზმები

(Davit Guramishvili - aforizmebi)


ყმაწვილი უნდა სწავლობდეს საცნობლად თავისადაო:
ვინ არის, სიდამ მოსულა, სად არის, წავა სადაო?


დავით გურამიშვილი - აფორიზმები

დავით გურამიშვილი - აფორიზმები

(Davit Guramishvili - aforizmebi)


ვით ძნიად წნორი ბერფუყი დაიგრიხების წნელადა,
ეგრეთვე კაცი მხცოვანი განისწავლების ძნელადა;
ვით ახალ მორჩი ვაზისა ხელს მიყვეს საფურჩნელადა,
ეგრეთ ახალი მოზარდი ყრმა ოსტატს - გასაწვრთნელადა.


დავით გურამიშვილი - აფორიზმები

დავით გურამიშვილი - აფორიზმები

(Davit Guramishvili - aforizmebi)


აწ ბრძენი უნდა სოფელში ეგრეთ, ვით წმინდა ბერია.
ცხოვრობდეს, ერთ ასწავლიდეს, გახადოს მეცნიერია;
ბრძენმა არ უნდა იკადროს ურიგო რაც რამ ფერია,
ბრძენის ურიგოდ ქცევითა ბაძვით წახდების ერია.


დავით გურამიშვილი - აფორიზმები

დავით გურამიშვილი - აფორიზმები

(Davit Guramishvili - aforizmebi)


ხუცესი უნდა მამაცი, არ თუ ჯაბანი, მხრდალია;
ხუცესს არ ეთქმის „ჭირშიგან არ შევალ, სარიდალია";
ხუცესმან უნდა დამარხოს, თუ კაცმან სული დალია;
ხუცესიც ბევრს რიგს დააკლებს, თუ მეტი ღვინო დალია.


დავით გურამიშვილი - აფორიზმები

დავით გურამიშვილი - აფორიზმები

(Davit Guramishvili - aforizmebi)


მოლაშქრე უნდა ჭაბუკი, თამამი, თავ-მდაბლოვანი,
მეპატრონეთა ერთგული, მორჩილი, სამართლოვანი,
მხნე, ამხანაგთა მოყვარე, მამაცი, ძალგულოვანი,
გულსრულად მებრძოლთ-მებრძოლი, არ სუსტი, მაგარ-მკლოვანი.


დავით გურამიშვილი - აფორიზმები

დავით გურამიშვილი - აფორიზმები

(Davit Guramishvili - aforizmebi)


სძულს ღმერთსა ამპარტავნობა, მეტადრე გლახა მწირისა.


დავით გურამიშვილი - აფორიზმები

დავით გურამიშვილი - აფორიზმები

(Davit Guramishvili - aforizmebi)


ხელმწიფე უნდა მართალი, ვით ბრძენთა დაუწერია,
ბრძენი უხვი და მოწყალე, მრისხველი ზომიერია,
სჯულმტკიცედ, სწორედ სიმართლით იყოს და ყვანდეს ერია.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


გულო ჩემო, მოითმინე ზრუნვა ჟამით მოსავალი:
ხვალ კეთილად შეგეცვლება მოცდის ვახშთა მოსავალი.სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


რისხვა მსგავსია ძაღლისა, აგრევ მხეცისა ბუნება,
შურსა და რისხვას ამრავლებს იგ ეშმაკისა ცდუნება.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


სულმოკლე კაცი მოისპობს თავსა, სულსა და ცნობასა.
სულგრძელება სჯობს, უცილოდ, ლალ-მარგალიტთა წყობასა.