სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


რასაცა გეტყვი, ეს რჩევა შენდა დაიდე წინარე,
გულთაგან ზრუნვა გააძე, ნაღველი მოსაწყინარე;
სისხლის სმა არის ურგებად, თავი შრომაზედ ვინ არე;
რაც შენი ბედი არ არის, ვერ ჰპოო შესაძინარე


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


თუ ზღვასა წყალი არ შესდის, იგიც დაშრება, ვიცითა;
კლდეს ძირს უკაფდე ნიადაგ, ვერ დადგეს იგ სიმტკიცითა.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


კაცი, სახელის მძებნელი უკვდავად შემირაცხია;
მკვდრად იგი თქმულა, ვის კაი სახელი ზედ არ აცხია.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


მაფერებელნი მოყვასნი მოვლენ და გედასებიან,
მწერსავით სიტკბოს მისდევენ, შენთანა არ მოკვდებიან.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


უღონო კაცთა, ქართ საბარბაცთა, ტრფიალთ ალერსი ვით შეუძლია?
ჭაბუკთა ლომთა მიმართონ ომთა - თუ არ სიმხნითა, მტერს რითმე სძლია!


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


თუ კაცი გზათა არა ვალს, ვანად ვერ მიიწევისა,
აგრევ, თუ სულსა არ დალევს, ზეცად არ აღეწევისა.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


მოსვენებისა მდომელმან თავი ვეროდეს იქისა,
მცონარმან ბედნიერობა ჯიბეთა ვით ჩაიქისა!


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


მცონარს სოლომონ აძაგებს, ჯინჭველი მოსწონს ქებითა,
მუშაკნი სამუშაკოთა ვერ აღასრულებს დებითა.


საქართველოში ლამაზს რა დალევს - მანდილოსნების სადღეგრძელო

საქართველოში ლამაზს რა დალევს - მანდილოსნების სადღეგრძელო

(saqartveloshi lamazs ra dalevs - mandilosnebis sadgegrdzelo)


საქართველოში ლამაზს რა დალევს,
ლამაზი ქალი ქვეყნის თვალია,
ყველაზე კარგი და საოცარი
საქართველოში მაინც ქალია!
ქართველ ქალებში ლამაზს რა დალევს,
მათში ლამაზი მჯობნის მჯობნია,
შენ გაგიმარჯოს ლამაზო ქალო,
შენთვის ვერავის ვერ უჯობნია.


იმ ქალს გაუმარჯოს

იმ ქალს გაუმარჯოს

(im qals gaumarjos)


იმ ქალს გაუმარჯოს, რომელიც კაცს გაჭირვებაში მხარში დაუდგება, ფეხს არ დააჭერს და უფრო არ ჩაძირავს.