სულხან-საბა ორბელიანი


სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


არ ძალუძს ხესა ხენეშსა ნაყოფთა მოსხმა ტკბილისა.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


ბუნებით უგზო, უგვანო, ვაჟი უგვაროდ შობილი
რაგინდ ეცადო სწავლასა, არ შეიქმნების ცნობილი.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


უზომო ნდომა საქმესა წაახდენს, გააცუდებსა.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


რა ქუდი თავსა დაირქვა, ნამეტურა და მძიმენი,
უცალოდ თავსა გატკინებს, შეგექმნა დასამძიმენი.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


მოშურნე შურისა ცეცხლთა სადაც აღაგზნებს კიდებით,
თვითვე უმალვე დაიწვის სრულიად, არ თუ კიდებით.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


ფერხი მთებრ დადგი ქვეყანად, ტინურად დამტკიცებული,
ვითა ქარქვეტი ქართაგან არ იქმნა მოტაცებული.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


რაცა ძალ-გედვას, ეცადე, სიმხნე მოიგე, შრომანი.
დიდთა შვილობას რად მოჰკვეხ? ცუდია გვართა ზომანი.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


ცდა, გარჯა და მოჭირვება კაცმან იცის ვინცა მეტად,
მისი საქმე დამზვლეულსა ქვეშ შეუდგას სახლსა სვეტად


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


ჩავიჭრა ოკეანესა, ზღვის ფსკერმა სწრაფად მიტია,
ანუ სრულიად დავინთქი, ან ვპოო მარგალიტია!


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


გზა კეთილისა კაცისა ნიადაგ გქონდეს სავალად.