სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


თუ მეფეს სძინავს, ქვეყანა ვერ დაიძინებს შვებითა.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


უნჯთათვის ლომნი ჭაბუკნი ასი ათასნი არიან,
მაგრამ რა სულზედ მიდგება, სიკვდილი შეეზარიან.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


მოყვარე ძებნე ესეთი: ბრძენი, მართალი, გზიანი,
სოფლის მოშლამდი თანადი, ვითა სოფელი მზიანი.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


ფეხ-ბედნიერი მობრძანდი ამა ადგილსა ფლობილსა,
ცოცხლება შენ და პატივი, მშვიდობა გიძღვნა ცნობილსა.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


კიცხევა, ქირდვად აგდება კაცისა არა წესია,
რომელიც ბრძენი ცრუობდეს, შმაგთაგან უარესია.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


თვალნი ბოროტად მხედველნი დაბრმავდეს, დადგეს ჩუნითა,
ბილწი გულისთქმა წყეული ნუ იქნას წარმოჩენით


სულხან-საბა ორბელიანი


სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


ვინც სახელოვნად მოკვდება, სახელი დარჩეს ქებული,
ნაზრახს სიცოცხლეს ისი სჯობს, საფლავსა იყოს დებული.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


მოყვარე მინდა მოყვრული და ამპყრობელი ხელისა,
შეჭირვებაში მლხენელი, გარდამწყვეტელი ძნელისა.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


ვინ უსამართლოდ მახვილი ქარქაშით ამოაქანა,
მისმან მახვილმან მისივე სისხლი დასთხიოს აქანა!


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


ვინცა ავია, მოსჭერ თავია, მისი აღმოფხვრა თემთა ზავია.