სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


ურცხვია ესე სოფელი, ვითა როსკიპი დედანი;
ყოველსა ქმარსა მის გამო ეწოდებოდა მცვედანი.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


ეგრე მტრისა არ მეშინის, რადგან ცხადად მაწყინარობს,
მოყვარესა მტერსა ვუფრთხი, მემოყვრება, მოცინარობს.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


ყოველს სიტყვასა დრო უნდა, ლაპარაკს - მისი ადგილი.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


ბოროტის სიხარბისაგან კაცს გაუცვდება დიდება,
ვინცა მოითმენს, უთუოდ ღვთის კალთას მოეკიდება.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


საყვარლის გესლი მოყვარეს მწთოლვარე თაფლი ჰგონია,
მისი აუგი სახელად უჩანს, ვითა სავარგონია.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


მართლისა მთქმელსა ყოველნი სძულობენ, ექიშპებიან;
დუმილივე სჯობს სწორე თქმას, არავის მოსწყინდებიან.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


სვავი ძვალს ყლაპავს სიხარბით, რას არგებს გასაძღომელად?


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


ხარბად ნუ ითხოვ ხმოსანო, მუტრიბი ხარ თუ მგოსანი!


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


შენს ხვაშიადსა თუ შენა ვერ დაიმარხავ გონებით,
სხვამ რომე წათქვას, რად გიკვირს, ანუ რად დაეღონებით?


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


ვინც ნდომას დაემონება, მორჩენა დია ძნელია,
პირმეტყველთაგან პირუტყვთა მსგავსება რა საქმნელია?