სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


რაც მშვენიერი იხილო ბუნების გამოსაჩენად,
ავს ეჭვსა ნუ დაადგრები მისის სიცუდის დაჩენად.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


ძაღლის მწერს ვარდიც დაუგდო, ზედა დაბურო სოსანი,
ძაღლის მწერსავე უწოდენ ყოველი ენა ხმოსანი.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


რა დროს მოგეცეს, ეცადე, ხელთა ჩაიგდო უნჯია.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


მეშურნეს კაცსა არა სთნავს სხვის საწადლისა პოვნანი.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


უგვანის ბუნებისაგან ქმნა ნურა გიკვირს ნურასა.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


მეფეთ ბრძანება ცეცხლსა ჰგავს, ანუ წყალს ადიდებულსა,
თემს წამზე მოაოხრებენ, მტკიცედ საფუძველ დებულსა!


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


ეკალი საქებარია ცეცხლისა ასაგზებელად,
მაგრამ საქმნელად არ ვარგა, უბეში ჩასადებელად.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


სიმუხთლე და უნდობლობა უგვანთა კაცთა წესია,
მათი საქმე და ბუნება მხეცთაგან უარესია.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


კაცი სახელის მძებნელი არ მოკვდეს უკუნისამდე,
სახელ გმობილი მკვდარია უმალეს სიტყვის თქმისამდე.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


მხნე ყველგან პატივს იშოვნის, სადაცა იყოს რებული.