ტლაშაძე იესე - Tlashadze Ieseბაქარიანი

არის წიგნი ესე
კ ა თ ა ლ ი კ ო ზ-ბ ა ქ ა რ ი ა ნ ი
მრავალმცა არიან წელნი და ჟამნი ცხოვრებისა მათისანი
თ ქ მ უ ლ ი ტ ლ ა შ ა ძ ი ს მ ღ ვ დ ლ ი ს ი ე ს ე ს ი
დაიწერა ქალაქსა შინა სამეუფოსა კონსტანტინეპოლის
ქრისტეს აქეთ ჩღკზ, ქორონიკონსა უიე

აამე მსმენთა, კარგ ღვინის მსმელთა, აწე შენ წიგმო ბაქარიანო,
კარგა შეექცნენ, არსად გაგექცნენ, ვინც სუფრაზე ზის, აქ არიანო.
რიტორ რუსთველო, კარგ გამომთქმელო, ენა ტკბილო და შაქარიანო,
და ავმა მთქმელმა, ქურდმა მელებმა, ლექსი მრავალი მოგპარიანო.Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.