ბოჭ­ორიშვილი - Bochorishvili
ბოჭ­ორიშვილი, ბოჭ­ორაძე და ბოჭ­ოიძე ერთი და იგივე გვარია. იყვნენ აზნაურები. „აზნაური ბოჭ­ორაძეების წინაპარნიც არიან იმერეთის აზნაურნი და რომელნიმე მოვიდნენ ამათ გვარნი დროსა არჩილ მეფისასა 1698 წელს და დაესახ­ლნენ ქართლსა და მუნითგან იწოდებიან ბოჭ­ორისშვილებად. გვარი ამათნი, რომელნიმე სახ­ლობენ იმერეთს და რომელნიმე ქართლს და ესენიცა არიან მოხ­სენიებულნი ტრაქტატსა შინა მეფისა ირაკლისაგან“.

ბოჭ­ორს ქართულად ჭრელს ეძახ­დნენ. აქედან გვხვდება ბოჭ­ორა, ბოჭ­ორეი – მეტსახ­ელად, საკუთარ სახ­ელად ქცეული კაცის სახ­ელი.

გვარ-სახ­ელით ბოჭ­ორ ფუძიანი გვარებია ბოჭ­ორაძეები და ბოჭ­ორაულები – აზნაურები იმერეთსა და შიდა ქართლში. ბოჭ­ორიძენი – თუშები, და ბოჭ­ორიულები თაკვერელიდან. თავიდან რაჭ­აში ცხოვრობდა რიცხ­ვმრავალი გვარი ბოჭ­ორიშვილთა.

ქართულ საისტორიო საბუთებში ბოჭ­ორიშვილთა გვარი მეჩვიდმეტე საუკუნიდან მოიხ­სენიება.

ბოჭ­ორიშვილების ადრინდელი გვარი ოქროსცვარიძე ყოფილა.

1995 წელს ვაუჩერი აუღია 4 335 ბოჭ­ორიშვილს. ტყიბულში – 1 503-ს, თბილისში – 1924-ს, ქუთაისში – 908-ს.

ეს გვარი საქართველოში რაოდენობით 48-ე ადგილზეა.

114 ბოჭ­ორაძე: თბილისში – 72, გორში – 36, კასპში – 6.

292 ბოჭ­ოიძე: თბილისში – 123, თელავში – 108, საგარეჯ­ოში – 61.Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.