იოგან ვოლფგანგ გოეთე

iogan volfgang goete brdznuli azrebi gamonatqvamebi
დედამიწა მოსაცდელი დარბაზია იმ ქვეყნად გასამგზავრებლად.


იოგან ვოლფგანგ გოეთე

iogan volfgang goete brdznuli azrebi gamonatqvamebi
არაფერში ისე არ მჟღავნდება ადამიანის ხასიათი,როგორც იმაში,თუ რა მიაჩნია მას სასაცილოდ.


იოგან ვოლფგანგ გოეთე

iogan volfgang goete brdznuli azrebi gamonatqvamebi
კანონი ძლიერია, ოღონდ უფრო ძლიერია გაჭირვება.


იოგან ვოლფგანგ გოეთე

iogan volfgang goete brdznuli azrebi gamonatqvamebi
ჭკვიანების დაცინვა სულელების ბუნებრივ პრივილეგიას წარმოადგენს.


იოგან ვოლფგანგ გოეთე

iogan volfgang goete brdznuli azrebi gamonatqvamebi
მე არასოდეს მსმენია რაიმე ისეთი დანაშაული, რომლის ჩადენასაც თავად ვერ შევძლებდი.


იოგან ვოლფგანგ გოეთე

iogan volfgang goete brdznuli azrebi gamonatqvamebi
ადამიანი ადამიანის ადამიანური ადამიანობით ადამიანობს.


იოგან ვოლფგანგ გოეთე

iogan volfgang goete brdznuli azrebi gamonatqvamebi
თუკი ჭაბუკი ყველამ შეიძულა,ჩანს,ის რაღაცას წარმოადგენს.


იოგან ვოლფგანგ გოეთე

iogan volfgang goete brdznuli azrebi gamonatqvamebi
სიცოცხლე მხოლოდ მაშინ არის კარგი,როდესაც სიყვარულის სხივითაა გამთბარი.


იოგან ვოლფგანგ გოეთე

iogan volfgang goete brdznuli azrebi gamonatqvamebi
ქალი ყოველი არსის გვირგვინია.


იოგან ვოლფგანგ გოეთე

iogan volfgang goete brdznuli azrebi gamonatqvamebi frazebi filosofia 4 nawili
ადამიანის თვისებაა ჰკიცხოს ყოველივე ის, რის უნარიც თვითონ არა აქვს.


ოთხი რამ...

otxi ram brdznuli azrebi sibrdzne
ოთხი რამე კაცსა გახდის ხარბსა:
შიში უქონლობისა, რიდი სხვის მსახურობისა, შური სხვების მიმართ, სიმრავლე შვილთა.

ოთხი რამით წარმოდგება სიხარბე:
ქურდობით, ფიცის გატეხით, სიცრუით, კაცის მკვლელობით.

ოთხი რამით გასაწყლდება კაცი:
დიაცებისგან, ყომარმაზობისგან, ცუდ ამხანაგებისგან, შფოთობისგან.

ოთხი რამით შერცხვება კაცი:
გლახაკობით, სეურაცყოფით, სხვის ხვეწნით, ამხანაგთაგან გაძევებით.

ოთხი რამე მოსდევს გლახაკობასა:
ბოროტი მოქმედება, თავის შერცხვენა, ჯანის გაფუჭება, ოჯახის ამღვრევა.

ოთხი რამის ზრუნვა მართებს ქმარსა თავის ცოლზედ:
მუდამ გაერთებული საქმით მორიდება თავისა, შეძლებისდაგვარად ცხოვრება, ზომიერი ჩაცმა.

ოთხი რამეა უფასო:
სწავლა, ჯანმრთელობა, თავისუფლება, სათნოება.

ოთხი რამეა დაუბრუნებელი:
ქვა ხელიდან ნატყორცნი, სიტყვა პირიდან გამოთვებული, გარდასული ჟამი, გავლილი შემთხვევა

ოთხი რამეა გაუქრობელი:
ცეცხლი, მიწა, ჯოჯოხეთი, დედაკაცი.

ოთხი რამეა უსარგებლო მისარები:
თქვლემა, ჩაფიქრება, გამოძიება, დაღონება.

ოთხი რამე მართებს შეგირდსა:
მასწავლებლის პატივისცემა, სმენის მოწადინეობა, ხშირად გამეორება ნასმენსა, რჩევის კითხვა მეცნიერთაგან.

ოთხი რამეს ვერ მისწვდება კაცი გაურჯელად:
საქებრობას, უმაღლეს სწავლას, სიმდიდრეს, ბატონობასა.

ოთხი რამეა თვალის საამური:
მშვენიერება, სხვადასხვა ფეროვნება, გარეგანი შეხედულება, სიწმინდე ჰაერისა.

ოთხი რამე მართებს აღსარების მთქმელთა:
აღსარება პირითა, სინანული გულითა, გარდახდა საქმითა, შედგომა კეთილ საქმისა.

ოთხი რამისგან წარმოდგება სიძულვილი:
გარყვნილ ლაპარაკით, შეცოდებით, სიხარბით, დაფანტვით მონაგებისა.

ოთხი რამე არღვევს სიმართლეს:
სიყვარული, სიძულვილი, შიში, სურვილი.

ოთხი რამით კაცი პატივსაცემი ხდება:
გონებითა, რონიერობითა, სწავლებლულობითა, გრძნეულობითა.

ოთხი რამე მართებს კაცმან გული მიაპყროს:
თუ ხელღია დიდხანს არ გასწევს, თუ სწავლა მუდამ ვერ უშველის, თუ ჭორიკანობა ერთხელ წაახდენს, თუ ზომიერი არასოდეს დაშავდეს.

ოთხი რამით იმღვრევა სიმშვიდე კაცის სულისა:
უწესო სიყვარულითა, სიმთვრალითა, სიხარბითა, სიძულვილითა.

ოთხგვარი მოკეთე ყავს კაცსა:
მოკეთე ბედისა, მოკეთე ტაბლისა, მოკეთე სამსახურისა, მოკეთე ერთგული, პირველი გაეყაროს გაეყაროს ბედუკუღმართობის ხანსა, მეორე გაქრეს ტაბლის ალაგების ხანსა, მესამე ინახავს მოკეთობის კავშირს ბოლომდინ, მეოთხე სიკვდილამდინ.

ოთხგვარად კაცნი კარგავენ ნათესაობას უღვთოდ:
მდიდარი ქონებით გამოცლილი, ბატონი სრულიად დაცემული, ბედნიერი უბედურებას შესწრებული.

ოთხი რამით ხდება კაცი სიკეთის მქნელი:
სარგებლობით, შიშით, იმედით, სიყვარულით.

ოთხი რამე მოსდევს განრისხებას:
წაგება ჭკვისა, უმეცრობა თავისა, უკეთური საქნელი, უღვთო სამართალი.

ოთხი რამიდან წარმოდგება განრისხება:
უმორჩილობისგან, შეურაცყოფისგან, სიკეთის დაუნახაობისგან, უსვინდისობისგან.

ოთხი რამე აშოშმინებს განრისხებას:
ტკბილი ბაასი, სამაგიეროს გადახდა, შიმშილი, ზღვევა.

ოთხი ზიანი მოსდევს ქალთა მოყვარეს:
დამახინჯება სულისა, დასუსტება სიყმისა, გარდაგება ქონებისა, დაახლოება სიბერისა.

ოთხი რამით აეშლება კაცსა ქალის ნდომა:
საღი აგებულობით, სასიამოვნო საჭმელებით, ქალების სიახლოვით, უსაქმობით.

ოთხი რამე დაუშლის კაცსა ქალის ნდომას:
სმა მხოლოდ წყლისა, ჭამა გრილი საჭმლისა, სიშორე დედაკაცთაგან, მუდმივი მუშაობა.

ოთხი რამე სცვლის კაცის ხასიათსა და ჩვეულებას:
პატივი, სიყვარული, ტკბილი ლაპარაკი დედაკაცისა, ძალოვნება ღვთისა.


მხოლოდ დედა

mxolod deda gvatarebs mucelshi xelshi gulshi
მხოლოდ დედა გვატარებს:

9 თვე მუცელში,

3 წლამდე ხელში

და მთელი ცხოვრება გულში...