მესაათე


მესაათე სიბერის დრო მოახლოვდა ვერ ცნობ განა?
კარს რომ კეტავ და მუშაობ ჩაუხრელად დღე მოგპარა...
ეგ სტიქია ცოდვა არის - დროს აჩერებ და ადუმებ,
საათების წიკწიკები შნს ხელთაა და აჩუმებ.

mesaate siberis dro poezia literatura leqsebi


აღმაფრენა

ჰაერი - შთაგონება, პოეზია - ნუგეში,
სიყვარული დაფრინავს აღმაფრენის უბეში.
მიწა ჩემთვის შორია და ზეცის ვარ ფრინველი,
ჩემს საოცარ სტროფებში აღშფოთებას წინ ველი.
agmafrena haerishtagoneba poezia literatura


ცაო წამიყვან შენსა მხარესა

ცაო წამიყვან შენსა მხარესა,
ნურც გადვურჩები ხორცის წვალებას.
ღმერთო მაღალო გამაგებინე
რად მოისურვე ჩემი წვალება.
cao wamiyvan shensa mxaresa poezia leqsebi


ია

მოსწყდა ია თავის ღეროს გადიფრინა ტრამალები,
არ ჩერდება ქართა რხევა მიაქვს ია გამალებით.

მაგრამ ჯერაც ცოცოხალია ეს ყვავილი, - ეს ბედკრული
და ბრმად მისდევს ქარის რწევას, - ოდეს ვინმესგან ქებული.

axalgazrda mwerlebi poezia leqsebi literatura