სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


ხამს მოციქული ბრძენი და სრული, სიტყვა რჩეული, გულ-გმირი, ქველი...
არ სიტყვა მცდარი, არიოს ჯარი, თემთ მაოხარი, ვით ჯარბი გველი.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


რაცა სათქმელი არ არის, შეიკარ გულის ფიცარი.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


ბრძენნი იტყვიან: „რას არგებს კაცს კვიპაროზის ხენია,
თუ მისი ჩრდილი სხვას ადგას, და თვით მოვაგლახენია!"


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


მიწით ამაღლდა მდაბალი, ნეხვთაგან დავრდომილია.
ტახტთან მჯდომარე დაეცა, სრულობით გავრდომილია.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


გზა კეთილისა კაცისა ნიადაგ გქონდეს სავალად,
ვირე დრო გედვას, დავრდომილს ხელი აუპყარ სავალად.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


გულ-ბოროტ კაცსა ერიდე, ნუ გავლი მისსა არესა,
სიკვდილს მოიმკის უწყალო, სახლსა აივსებს კარებსა.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


ერთი ხრმალი გამკვეთელი ორმოცს მოჰკლავს, ანუ ასსა;
ერთი რჩევა სულ დასთრგუნავს სიმრავლესა ლაშქრის დასსა.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


გვიჯობს სიკვდილი ქებული, თავის განწირვა ნებითა,
სიცოცხლე მოყივნებულსა, აუგიანსა ვნებითა.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


ესეთი კაცი გიყვარდეს, ჭკუა სიბრძნეთა მპოველი;
ყური სმენასა მიაპყრას, გული სწავლისა მშოველი.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


საქმე გარჩევით გასინჯე, სიჩქარე გიზამს ზიანსა,
ზიანისაგან სარგებელს ვერ ჰპოვებ ნათლად მზიანსა.